CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH

HATINH INDUSTRIAL DEVELOPMENT - CONSTRUCTION TRADING JOINT STOCK COMPANY

05-03-2022 - 08:59

Các quy định hiện hành liên quan đến thị trường Nhật Bản

Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 13/11/2020 (Luật số 69), có hiệu lực từ 01/01/2022. Triển khai thực hiện Luật 69, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 112/2021/NĐ-CP ngày 10/12/2021 (có hiệu lực từ 01/01/2022), Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 21/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2021 (có hiệu lực từ 01/2/2022) quy định chi tiết một số điều của Luật 69.

Đối với thị trường Nhật Bản, Nghị định số 112/2021/NĐ-CP quy định cụ thể điều kiện, hồ sơ thủ tục đăng ký hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản, hồ sơ thủ tục xác nhận danh sách người lao động; Thông tư số 21/2021/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết nội dung Hợp đồng cung ứng lao động, quy trình và hồ sơ tài liệu đăng ký hợp đồng, mức trần tiền dịch vụ thu của người lao động (bao gồm cả chương trình thực tập sinh kỹ năng và lao động đặc định).

Một số quy định và hướng dẫn trước đây về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản không còn phù hợp với quy định hiện hành và sẽ không còn được áp dụng (bao gồm quy định giới hạn số lượng doanh nghiệp Việt Nam được hợp tác với một tổ chức tiếp nhận Nhật Bản).

Cục Quản lý lao động ngoài nước đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu và thực hiện theo quy định của Luật 69 và các văn bản hướng dẫn Luật.

Theo dolab.gov.vn

. . . . .