CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH

HATINH INDUSTRIAL DEVELOPMENT - CONSTRUCTION TRADING JOINT STOCK COMPANY

05-05-2024 - 14:30

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH

I. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC: 

 

 

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC: 

 

     1. HĐQT :  - Chủ tịch : Lê Đức Thắng

                        Điện Thoại: 0913294345

                        Email: haindeco.ht@gmail.com

                    - P. Chủ tịch: Nguyễn Duy Phú

                       Điện thoại: 0983411556

                       Email: duyphuhn@gmail.com

                    - Thành viên Hội đồng quản trị:   Lê Anh Dũng

                      Điện thoại: 0977996699

                      Email: leanhdung2108@gmail.com

      2. Ban Giám đốc:    

                      - Giám đốc: Lê Đức Thắng

                        Điện Thoại: 0913294345

                        Email: haindeco.ht@gmail.com

                     - Phó giám đốc: Nguyễn Duy Phú

                        Điện thoại: 0983411556

                        Email: duyphuhn@gmail.com

                     - Phó giám đốc: Võ Anh Tuấn

                        Điện thoại: 0339655555

                        Email: tuan@haindecosaigon.com

                     - Phó giám đốc : Đinh Việt Cường

                        Điện thoại : 0903478444

                        Email : cuongdivi@gmail.com

                    - Phó giám đốc : Nguyễn Văn Kiểm

                       Điện thoại : 09123294423

                       Email : haindeco.kiemkh@gmail.com

    3. Phòng hành chính :

                      - Trưởng phòng : Hoàng Thị Đức

                         Điện thoại: 0975485012

                         Email: haindeco.ducptchc@gmail.com

     4. Phòng Kế hoạch KT :         

                      - Trưởng phòng : Nguyễn Đình Sơn

                         Điện thoại: 0915253368

                         Email: haindeco.sonkh@gmail.com

     5. Phòng Kế toán TV:   

                        - Trưởng phòng: Đào Quốc Việt

                          Điện thoại: 0918331286

                          Email: haindeco.dqviet@gmail.com

                         - Phó trưởng phòng: Lê Thị Nhung

                           Điện thoại: 0916869466

                           Email: haindeco.nhungkt@gmail.com

     6. Chi nhánh cty tại Thành phố Hồ Chí Minh:

                         - Giám đốc chi nhánh: Võ Anh Tuấn

                            Điện thoại: 0339655555

                            Email: tuan@haindecosaigon.com

     7. Chi nhánh cty tại Thành phố Hà Nội:

                           - Giám đốc chi nhánh: Đinh Việt Cường

                              Điện thoại : 0903478444

                              Email : cuongdivi@gmail.com

 

. . . . .